Copyright:

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (samen ‘merken’), zijn eigendom van, of in licentie bij, de rechthebbende van bydokterrutger.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

 

Disclaimer I: 

De duur en de resultaten van de behandelingen kunnen per persoon verschillen. De arts van By dokter Rutger zullen altijd streven naar het beste resultaat. De arts kan u in een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek alles vertellen over de behandelingen en de te verwachte resultaten.

 

Disclaimer II:

Bydokterrutger.nl streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. De op de website van Bydokterrutger.nl beschreven medische en/of cosmetische behandelingen, methodieken en toelichtingen zijn onderhevig aan door de wetgever opgelegde wet- en regelgeving welke prevaleert boven de hierboven genoemde beschrijving. Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. De rechthebbende van Bydokterrutger.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden weergegeven op de website van Bydokterrutger.nl. Ontwikkelingen op de wereldmarkt voor grondstoffenprijzen, verkrijgbaarheid en veranderende inzichten m.b.t. de vervaardiging, marketing of door de wetgever opgelegde wet- en regelgeving van de op deze website getoonde en/of genoemde producten kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet altijd correct of volledig is. De rechthebbende van Bydokterrutger.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden weergegeven op de website van Bydokterrutger.nll. De gebruikerservaringen welke op de website van By dokter Rutger worden getoond zijn authentiek maar kunnen, in tekstuele zin, doorBydokterrutger.nl zijn geredigeerd. De namen van de gebruikers kunnen, om privacyredenen, zijn gefingeerd. Bydokterrutger.nl mag de website, of enige daarin opgenomen individuele pagina, naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.Bydokterrutger.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website, of enige daarin opgenomen individuele pagina , of de inhoud daarvan, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Via de website van Bydokterrutger.nl worden geen transacties tot stand gebracht, zij dient slechts als middel dat tot doel heeft de coördinatie voor de aangesloten beroepsbeoefenaars te faciliteren en heeft als zodanig geen betrekking op INTERNETVERKOOP of enige andere vorm van VERKOOP OP AFSTAND. Transacties via de website van Bydokterrutger.nl afgesloten met de aangesloten beroepsbeoefenaars vallen onder de bescherming zoals deze is vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de Wet BIG). Het tuchtrecht van de Wet BIG beperkt zich tot het optreden van een geregistreerde beroepsbeoefenaar. Alle bij Bydokterrutger.nlaangesloten beroepsbeoefenaars zijn in het bezit van een doorBydokterrutger.nl verplicht gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van medische en/of cosmetische ingrepen. De aansprakelijkheid van Bydokterrutger.nl is beperkt tot de elektronische afhandeling van transacties met de aangesloten beroepsbeoefenaars via de website. Elke verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. Aan kennelijk foutieve informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Privacy-regels:

Conform de WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS zullen gegevens (naam en emailadres) zoals verstrekt via het contactformulier op deze site niet aan derden worden verstrekt (behoudens t.b.v. de aangesloten beroepsbeoefenaars, indien van toepassing). Bij instemming met het periodiek versturen van een nieuwsbrief door Bydokterrutger.nl zal het e-mailadres worden opgeslagen en uitsluitend voor genoemd doel worden gebruikt. Het e-mailadres zal op aanvraag direct uit de database worden gewist.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De rechthebbende van Bydokterrutger.nlkan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van enige bij de gebruiker ingezette behandeling. De aangeboden informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. (Disclaimer Versie 2012-1a).