Procedure

Het heeft de voorkeur om de klacht of het geschil eerst te bespreken met de behandelend arts, aangezien klachten het best zo dicht mogelijk bij de bron kunnen worden afgehandeld. Een klacht kan telefonisch worden doorgegeven of er kan per e-mail worden aangegeven dat er een klacht is (via info@bydokterrutger.nl). Daarna zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen om tot een oplossing te komen.

De arts is aangemeld bij de klachten- en geschillencommissie van DokH.

Er zijn verschillende stappen die gezet kunnen worden als er een klacht of een geschil is. Indien een van de stappen niet tot een gewenst resultaat heeft gewenst dan kan een andere stap worden gevolgd. Er is geen verplichte volgorde van de stappen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een klachten te behandelen:

  • Patiënten kunnen zich wenden tot de huisarts tegen wie de klacht gericht om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
  • Patiënten kunnen voor klachtopvang terecht bij een onafhankelijke patiëntenorganisatie. Voor adressen van patiëntenorganisaties die zich bezig houden met klachtopvang wordt verwezen naar het menu patiënt op deze site.
  • Patiënten kunnen gebruik maken van de diensten van een klachtbemiddelaar. De klachtbemiddelaar probeert in goed overleg met betrokken partijen te komen tot een oplossing van de klacht.
  • Patiënten kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie doet onderzoek naar de oorzaak van de klacht en komt tot een schriftelijke uitspraak over de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de huisarts of instelling huisartsenzorg. Link naar de website van DokH https://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient/